Política de privacitat

La visita a la nostra web no suposa que la persona usuària quedi obligada a facilitar informació de cap tipus. Pel cas que la persona usuària proporcioni informació de caràcter personal, la CONFAVC disposa d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal facilitades voluntàriament per les persones usuàries, que consta degudament notificat a l’Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de desenvolupar la seva activitat, incloent l’enviament d’informació sobre ofertes i serveis del seu interès.

La CONFAVC garanteix la privacitat d’aquestes dades i es compromet a custodiar-les per a evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. Les dades seran tractades de forma confidencial, observant les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes aplicables.

La persona usuària respondrà de la veracitat de les dades facilitades i la CONFAVC es reserva el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret.

En qualsevol moment es poden exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit dirigit a les oficines de la CONFAVC situades al carrer Doctor Aiguader, 18 de Barcelona (08003). Tf: +34 93 268 89 80. Email: confavc@confavc.cat.