Notícies CONFAVC.- Després de les mesures restrictives durant el confinament i en les fases de desescalada, moltes entitats socials i les mateixes associacions i federacions veïnals ens venen una tartera de dubtes entorn com podem iniciar la nostra activitat associativa en un àmbit en que estem acostumades al contacte humà. Com hem d’encarar les activitats veïnals amb la nova “normalitat”?
Vegem-ne els principals esculls:

Aforaments
• Els aforaments estan condicionats per la distància de seguretat d’un metre i mig, amb flexibilització quan hi hagi mesures organitzatives que ho permetin.
• La distància ha de tenir un equivalent de superfície de seguretat per a cada persona de 2,5 m2 .
• En espais tancats, hi pot haver un màxim de 1.000 persones, una xifra que es podrà elevar fins a 2.000 quan hi hagi seients preassignats.
• En espais oberts, hi pot haver un màxim de 2.000 persones que podran créixer fins a 3.000 si hi ha seients preassignats.
• En llocs transitats s’han de sectoritzar els espais i fer control de fluxos d’accés i sortida independents
• Es pot reduir la distància física i l’equivalent en superfície si l’organització d’un esdeveniment fa obligatori l’ús de mascareta, si hi ha un registre d’assistents i s’incorporen mesures de circulació que evitin aglomeracions. S’han de complir totes aquestes condicions.

Mobilitat:

• No hi ha cap restricció de mobilitat ni dins del territori català ni per moure’s entre comunitats autònomes. Només en casos especials de brots com els que actualment hi ha a la comrarca del Segrià.
• Un cop finalitzat l’estat d’alarma també s’han reobert les fronteres als països de l’espai Shengen excepte amb Portugal. Pel que fa als viatges des de països de fora de la Unió Europea, l’estat n’ha prorrogat la restricció fins al 30 de juny.

Reunions i activitats socials
Es poden fer, preferentment entre persones que mantenen contacte proper i habitual, sempre que no se superin els aforaments i no es generin aglomeracions.
• Cal respectar les normes de protecció individual.
• La pràctica esportiva no professional està permesa en els mateixos termes.

Distància de seguretat
• La distància de seguretat mínima és d’un metre i mig entre persones amb l’equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona.
• Als espais d’ús públic, ÉS OBLIGATORI  l’ús de mascareta, malgrat la distàmcia de seguretat ( novetat 9 de juny).

Mascaretes obligatòries
Són obligatòries per a persones majors de sis anys en espais oberts al públic, ja siguin tancats i oberts, i encara que es pugui mantenir la distància de seguretat d’un metre i mig, si les persones no tenen un contacte habitual.
• Obligatòria també en tots els mitjans de transport públics excepte:

  • Quan tinguin una relació pròxima i constant.
  • Els passatgers de vaixells i embarcacions no hauran de portar-la quan es trobin dins de la seva cabina i quan, estant a les seves cobertes o espais exteriors, sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat.

• Obligatòria també en Casals d’Estiu,

•Excepcions: quan es fa un esforç físic o les autoritats sanitàries així ho determinin; en els banys de les platges, i per persones que presenten patologies respiratòries o bé que presentin alteracions de conducta.

Es pot ballar a les festes majors?
• Només es permet el ball en establiments d’hostaleria i restauració, allotjaments turístics i altres de similars quan les persones que hi participin siguin d’un grup amb contacte proper de “forma molt habitual”. Si no és així, s’ha de barrar el pas a les pistes de ball o, com a màxim, s’hi poden instal·lar taules per al consum.

En l’àmbit personal
• Es demana la higiene de mans freqüent.
En cas de tossir, cal tapar-se la boca amb la part interna del braç.
• S’aconsella intentar mantenir els grups de contacte habituals.
• Les persones que presentin símptomes s’han de posar en contacte amb el sistema públic de salut.