AV: construïm barris

Què és una AV?

AV de l'Esquerra de l'Eixample

Les associacions veïnals són entitats constituïdes per veïns i veïnes que treballen voluntàriament per a millorar la qualitat de vida dels barris de Catalunya. És a dir, les AV històricament han abanderat reivindicacions populars per a fomentar la cohesió social i davant de l’exclusió social, la degradació ambiental, l’especulació urbanística, entre d’altres agressions al veïnat.

Com constituir una AV?

Una associació és constitueix voluntàriament per tres o més persones, en el cas de federacions o coordinadores serien per tres o més associacions. Per tant, les associacions poder constituir federacions i aquestes confederacions. En ambdós casos ell tràmit és pràcticament el mateix. (Cartell Com fer una AV)

La documentació que es requereix és la següent:

1. L’acord de constitució s’ha de formalitzar per escrit i ha de constar com a mínim:

 • El lloc i data de l’acta fundacional.
 • La denominació i el domicili.
 • La voluntat de constituir l’associació que s’acredita amb la signatura de l’acta de tots els socis fundadors. En el cas de les persones jurídiques, s’ha d’acompanyar el certificat de l’acord amb la decisió corresponent.
 • Els estatuts de l’associació o federació (model d’estatuts AV i de federacions).
 • Les aportacions al patrimoni inicial de l’associació.
 • La designació de les persones que han d’integrar l’òrgan de govern inicial.

2. Posteriorment s’han d’inscriure al Registre d’Associacions.

Veure Tràmits al final de la pàgina.

3. Les associacions han de portar:

 • Llibre d’actes, que ha de contenir les actes de les reunions dels òrgans de govern, signades pel secretari i el vistiplau del president.
 • Llibre de registre d’associats actualitzat.
 • Llibre diari, registrant els comptes relatius a l’entitat.

Les AV, com són persones jurídiques estan regulades per la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Models oficials de sol·licituds per certificar la constitució, modificació o canvis de les AV i Federacions.

De quina manera ens podem adherir a la CONFAVC?

Assemblea CONFAVC

Poden fer-se sòcies tant les associacions veïnals com les federacions. Les associacions ho poden fer directament en el cas que no tinguin àmbit federatiu.

En el cas de tenir àmbit federatiu local o comarcal, una AV passa a ser sòcia en el moment que es fan de la federació. Aquesta via és automàtica, amb l’obligació de la Federació de fer arribar la notificació de l’alta produïda el més aviat possible. (Cartell Com federar-se).

La documentació que cal aportar és la següent:

 • Acta de l’Assemblea on s’acorda la integració a la Confederació.
 • CIF
 • Un exemplar dels Estatuts.(Model d’estatuts d’AV i Federacions)
 • Certificació d’inscripció en el Registre d’Associacions.
 • En el cas de les Federacions la relació de les Associacions que componen la Federació o Coordinadora d’Associacions de Veïns i Veïns amb el nombre de socis de cada una d’elles.
 • En el cas de les associacions el certificat del Secretari sobre el nombre de socis de l’entitat.
 • Programa d’activitats vigent.
 • Detall dels membres de la junta directiva.

Tràmits

Documents per tràmits

Aquí trobareu tota la documentació que heu de presentar per a fer els següents tràmits:

Inscripció de la constitució d’una Associació Veïnal al Registre

Inscripció de la constitució d’una Federació al Registre

Inscripció de la modificació dels estatuts d’una AV o federació

Inscripció de la constitució d’una Associació

Inscripció de la renovació dels òrgans de govern d’una AV