Serveis

Assessorament, gestió i formació

Les associacions es creen per un objectiu social, cultural, esportiu, etc. Aquest objectiu comporta una sèrie d’accions i activitats que desenvolupa l’entitat per tal de portar-lo a terme. Aquestes activitats són diverses, si parlem concretament d’entitats veïnals: des de protestes i lluites fins tallers d’informàtica o de caire més lúdic, com el ball, la música, el teatre, etc.

En molts casos, alguna d’aquestes activitats suposen establir unes relacions amb el professionals que són merament verbals i per tant irregulars. A aquesta realitat, més o menys comuna, s’afegeix d’altres casos on es fa gestió de diferents serveis: equipaments, vocalies d’enterraments, bars, centre de recursos, etc.

Per altra banda, aquestes activitats es concentren majorment en locals cedits per l’administració (centres cívics, hotels d’entitats, etc.). Tota aquesta dinàmica no està lluny de riscos en el cas que no es faci sota la legislació corresponent.

A continuació detallem els serveis que la CONFAVC disposa:

Informeu-vos-en

veins@confavc.cat
93 268 89 80

1. Auditoria sobre el compliment (anàlisi de les necessitats):

 • Responsabilitat civil, accidents i multirisc.
 • Relacions laborals (si hi ha) amb professionals d’activitats (talleristes) o personal de secretaria i/o altres.
 • Declaració d’impostos.
 • Relacions amb socis i/o tercers pel que fa a l’oferiment d’activitats (contraprestació de servei).
 • Rendició de comptes.

2. Assessorament personalitzat (puntual o periòdic) en temes comptables i fiscals.

3. Assessorament personalitzat per a una correcta justificació de subvencions

4. Assessorament online (bàsic):

 • Comptabilitat
 • Responsabilitat civil
 • Fiscalitat
 • Subvencions

1. Fem la comptabilitat d’associacions sigui quin sigui el seu volum econòmic.

2. Elaboració i presentació d’impostos (IVA, IRPF, Impost de Societats).

3. Elaboració de nòmines, altes i baixes.

4. Anàlisi i propostes per a la correcta gestió de les activitats amb talleristes.

5. Presentació i justificació de subvencions.

6. Assegurances a mida en funció de les necessitats:

 • Responsabilitat civil de la junta directiva
 • Responsabilitat civil derivada de l’activitat
 • Assegurança d’accidents
 • Assegurança multirisc de danys a les instal∙lacions i béns de l’associació
 • Assegurances per als socis i sòcies (llar, auto, vida, etc.)

1. En responsabilitat civil i en responsabilitat laboral.

 • Temes a tractar: relació amb els talleristes, activitats económiques, llei del voluntariat, possibles riscos per denúncies, etc.
 • Metodologia: part teòrica i part pràctica fent propostes de bones pràctiques i eines per regular la situació.

2. Organització de sessions específiques sobre fiscalitat.

3. En comptabilitat bàsica (Pla General comptable).

4. Formació en comptabilitat, programa contaplus o d’altres.