Notícia CONFAVC.- Barcelona reactiva el desenvolupament del parc dels Tres Turons per consolidar-lo com a gran pulmó verd de la ciutat. El Govern municipal ha convocat un concurs de projectes per donar una mirada única a la millora global de la gran zona verda situada entre els districtes d’Horta-Guinardó i Gràcia, d’una superfície de 123 hectàrees que inclou els turons de la Rovira, del Carmel i de la Creueta del Coll. Els millors projectes serviran la base per consensuar amb els veïns i veïnes la consolidació del parc.

L’ajuntament de Barcelona convoca el concurs, segons informa perquè, a partir del planejament de 2010, permeti dibuixar el futur del parc sota criteris de gestió del verd i la biodiversitat, l’aigua i l’energia. El concurs identifica tres sectors diferents: la definició de l’estructura bàsica de camins i anelles a l’entorn dels turons; la millora de la continuïtat de les vores del parc, i l’ordenació dels entorns de les pedreres de Can Baró.

Un jurat amb membres municipals i externs i representants veïnals escollirà un màxim de tres equips guanyadors que es donaran a conèixer al mes de març

Els guanyadors tindran quatre mesos i mig per redactar els avantprojectes, que seran la base a partir de la qual l’Ajuntament consensuarà amb el veïnat el projecte definitiu per al parc.

Es tracta de donar un impuls definitiu als Tres Turons, un dels grans espais naturals més importants de la ciutat i d’àmbit metropolità, juntament amb Montjuïc. I el parc més destacat del corredor verd Collserola-Ciutadella per la seva magnitud, diversitat d’hàbitats, biomassa vegetal i riquesa faunística. Així ho ha anunciat l’ajuntament barceloní en una nota de premsa.

El planejament urbanístic ha reconegut sempre la condició de parc per als Tres Turons, des del Pla Comarcal de 1953 fins a la Modificació del Pla general metropolità (MPGM) de 2010, l’ordenament vigent. El planejament actual es va elaborar amb un procés participatiu ampli que va permetre distingir el valor ecològic i estratègic de l’espai natural.

No obstant, des de 2010 no s’ha aconseguit avançar a un ritme suficient cap a la configuració dels Tres Turons com un gran espai verd de referència, ben connectat amb el seu entorn immediat i amb el conjunt de la ciutat. Per això, l’Ajuntament ha convocat aquest divendres les bases del concurs restringit de projectes, que servirà per definir el full de ruta de l’actuació al parc en els propers anys.

L’àmbit del concurs és una superfície total de 82 hectàrees que correspon quasi en la seva totalitat als sòls qualificats a l’MPGM de 2010 com a parcs i jardins i els vials associats, i puntualment als destinats al reallotjament dels veïns a Can Baró. En queden exclosos els tres parcs ja consolidats avui dia, com són el Park Güell, el parc de la Creueta del Coll i el del Guinardó històric.

El que determinarà l’elecció de les actuacions a dur a terme seran els valors ecològics, ja que el futur del parc es dibuixarà sota criteris i paisatgístics i de gestió del verd, l’aigua i l’energia.

Es requerirà que les propostes que es presentin preservin els recursos naturals de l’entorn i facin una bona definició formal i paisatgística dels espais lliures a urbanitzar i els usos associats, i dels elements que caracteritzaran el parc.

També hauran de concretar les volumetries dels edificis d’habitatges de reallotjament al sector de Can Baró.