Notícia de la CONFAVC.- Davant de les imminents eleccions al Parlament de Catalunya aquest 14F, i la gran crisi sanitària que hem viscut recentment agreujada pels efectes de la pandèmia de la COVID19, la CONFAVC treu a la llum pública aquest heptàleg de reivindicacions vertebrals per un sistema sanitari de salut públic que ens sembla més cohesionador territorialment i socialment, més representatiu i que donarà respostes més efectives per una salut pública enfocada a la comunitat i a la prevenció. 

1. El sistema públic de Salut necessita un finançament suficient i un consens ètic i polític a l’alçada del que la ciutadania, els professionals i els moviments socials demanden. Proposem que es fixi un quantitat establerta pressupostàriament vinculada al PIB mai inferior al 8% en relació amb aquest i que la meitat del esmentat pressupost sigui destinat a l’Atenció Primaria i a la recerca d’investigacions públiques.

2. Cal focalitzar-se en l’atenció primaria, comunitària i la prevenció. És absurd seguir augmentant pressupost a l’atenció hospitalària en detriment d’aquesta prioritat.

3. Cal un desplegament real, dotat i efectiu de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Necessitem que es desenvolupin polítiques reals i solides en matèria de Salut Publica. Per cada euro destinat en polítiques de salut pública estalviarem 2 en altres actuacions.

4.  És urgent, aprofitant el principi de descentralització que estableix la LLOSC, modernitzar la gestió del centres implementant estratègies que afavoreixin la descentralització de la presa de decisions, la governança i la participació efectiva del món local i el teixit associatiu en els processos de gestió.

5. Necessitem un Sistema de Salut que integri en una sola autoritat Acció Social i Salut. Si més no, de forma evident en els àmbits d’atenció a la dependència i centres residencials. El nostre sistema ha de disposar d’un Pla Integral social i sanitari que incorpori les accions dels món local sota un únic comandament i responsabilitat.

6. Cal que els òrgans de participació ciutadana del departament de salut esdevinguin òrgans de participació de caire deliberatiu on cadascú en funció del seu rol  i autoritat pugui dir i debatre amb la resta els  seus posicionaments o inquietuds de manera que les necessitats i els reptes dels ciutadans estiguin presents tant en la deliberació com en el desplegament de les polítiques, i molt especialment dels sectors més vulnerables. D’aquesta manera construirem un sistema de salut pública forma compartida i col·lectiva, enfocat cap a l’enfortiment.

7.  Reconeixemt i dignificació del personal sanitari i no sanitari del sistema.  
Proposem prioritzar un règim laboral en les noves contractacions en totes les categories professionals, àmbits assistencials i institucions, garantint els drets del personal estatutari.
Establir com a forma preferent la contractació indefinida per contribuir a pal·liar la temporalitat i la precarietat laboral.