Notícia CONFAVC.- Davant de la conjuntura actual de restriccions per evitar la propagació de la pandèmia de la COVID-9, moltes AV i federacions es troben amb el dubte de com celebrar les seves assemblees generals, que el marc legal les obliga a fer, almenys una a l’any amb la finalitat de passar comptes davant del conjunt de persones associades de l’exercici de l’any que s’acaba, i els nous reptes amb vista a l’exercici proper.  

Dit això,  l’article 10 del  Decret Llei 26/2020, modifica l’article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, estableix, entre altres aplicables mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català el següent:

  •  Terminis: fins el 7 de gener del 2021 es poden cel·lebrar assemblees

Pel que fa al còmput del termini previst legalment per a la celebració de les assemblees van quedar suspesos, a partir de la data de declaració de l’estat d’alarma, i s’han de reprendre una vegada transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització de l’estat d’alarma. L’assemblea general s’ha de celebrar en els sis mesos des del tancament de l’exercici. Si aquest coincideix amb l’any natural, abans de 30 de juny. 

En aquest cas, el dia 14 de març de 2020 va quedar suspès el termini quan havien passat dos mesos i 13 dies. I, per tant, restaven tres mesos i 18 dies per a complir el termini de sis mesos. L’estat d’alarma es va aixecar el dia 21 de juny de 2020.

El còmput dels terminis es va reprendre tres mesos després, per tant 21 de setembre de 2020, quan restaven 3 mesos i 18 dies del termini. Per tant, l’assemblea general ordinària es pot celebrar fins al dia 7 de gener de 2021.

La mateixa regla s’aplica a la resta dels òrgans socials que s’hagin de reunir en un termini cert. I en el mateix sentit s’ha suspès el còmput legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exigibles.

  •  Mode de celebració: Videoconferències i acords amb un 25% de les persones associades

 A més, fins a 31 de desembre de 2020, els òrgans de les entitats es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, d’acord amb el que disposa l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin. Si no és possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la mateixa data, també poden adoptar acords sense reunió, de conformitat amb allò que disposa l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o que ho sol·licitin almenys dos membres o, si es tracta de l’assemblea general d’una associació, un 25% de les persones associades.