Comunicat FAVT.- El Ple municipal de Terrassa en sessió extraordinària, celebrada el passat dia 30 d’octubre, va aprovar inicialment els Pressupostos i Ordenances Fiscals municipals per l’any 2020. Aquests pressupostos i ordenances s’han desenvolupat i aprovat sense cap mena de debat i participació ciutadana prèvia i, fins i tot, l’aprovació dels Pressupostos pel Ple municipal sense haver passat prèviament per informació
i debat en els Consells de Districte CONSTITUEIX UN INCOMPLIMENT MUNICIPAL DEL VIGENT REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA que en el seu article 30, apartat b, cita textualment com a funcions del Plenari dels Consells de Districte:

” Emetre un informe amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament sobre el projecte de pressupostos municipals. El plenari tindrà, en forma i a temps, la documentació necessària per debatre la proposta i realitzar l’informe corresponent.”

Es pot dir que els nous Consell de Districte, que cessen en la seva funció en acabar cada legislatura municipal no estaven encara constituïts però el no poder debatre els Pressupostos prèviament a la seva aprovació inicial pel Ple té uns efectes molt negatius per les entitats i la ciutadania, ja que tots sabem molt bé que una vegada aprovats inicialment Ordenances i Pressupostos pel Ple municipal els únics canvis possibles només es poden fer presentant Al·legacions que són sistemàticament rebutjades si es refereixen a continguts com ens hem trobat sempre des del moviment veïnal que han sigut rebutjades totes quan s’han presentat. Només ja alguna possibilitat de canvi si jan defectes de formes i això no passa mai, per què els Pressupostos no en solen tenir.

Els 7 Consells de Districte de Terrassa es van començar a constituir ahir dimarts, 19 de novembre (el 5 de desembre ho estaran tots) i en la Sessió constitutiva de cadascun, l’Ajuntament aprofita per presentar el Projecte de Pressupostos i Ordenances ja aprovats inicialment pel Ple i d’acord en el que
hem dit passarà que les possibles propostes de les entitats i ciutadania que els integren no tindran cap mena d’eficàcia, més enllà de figurar en un informe adjunt a l’aprovació municipal.

Per tot plegat, des de la FAVT DEMANEM A L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA QUE TINGUI LA VOLUNTAT POLÍTICA D’ATENDRE LES PETICIONS DELS CONSELLS DE DISTRICTE DE TERRASSA, PER TAL DE PODER INTRODUIR CANVIS EN ELS PRESSUPOSTOS U ORDENANCES MUNICIPALS PEL 2020, EN CONCEPTES O PARTIDES QUE TINGUIN EL SUPORT MAJORITARI DELSpLENARIS DELS CONSELLS DE DISTRICTE I QUE SIGUIN RAONABLES I JUSTIFICABLES.

Atendre aquesta petició es una bona manera de corregir l’anomalia participativa que s’ha produït i que hem citat i alhora un pas molt important en la millora de la Participació Ciutadana en els Consells de Districte perquè deixin de ser òrgans participatius en què, sovint, només s’escolta i com a màxim es presenten propostes que tenen poca incidència en la gestió municipal, especialment en el que es refereix a Pressupostos i Ordenances que, com a paradoxa, són assumptes de la màxima incidència en tota la ciutadania. (Comunicat Pdf)