Notícia CONFAVC.- El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies possibilita la flexibilització de les actuacions subvencionades per a l’any 2020, mentre estigui vigent l’estat d’alarma. Concretament aquesta flexibilització obre la possibilitat que es puguin finançar les despeses del 2020 realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagi assolit totalment o parcialment la finalitat de la subvenció o l’ajut a causa de la situació actual d’emergència sanitària; o es pugui adaptar l’objecte,la finalitat o modificar les actuacions subvencionades per aquestes circumstàncies. També s‘obre la possibilitat de substituir actuacions abans incorporades a la subvenció per projectes innovadors en substitució a les actuacions que no es puguin realitzar amb motiu de l’estat d’alarma,

L’objectiu d’aquest decret llei és adoptar mesures en l’àmbit subvencional, ja que les actuacions de foment incloses en Resolució TSF/1962/2019, de 16 de juliol, per la qual s’obria la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2019 (ref. BDNS 466792). s’han vist greument afectades per la crisi de la Covid-19. D’aquesta manera es creu que  es podran pal·liar els efectes desfavorables provocats tant a les persones beneficiàries com a les perceptores que es poden veure perjudicades.

Cal tenir en compte que l’aixecament de la suspensió s’aplicarà com a excepció en alguns procediments i només si hi ha un acord entre l’òrgan concedent i les persones interessades. S’entendrà que la persona interessada està conforme amb la no aplicació de la suspensió en el cas que es presentin els comptes justificatius d’acord amb el que estableixin les bases reguladores, convocatòria o acte de concessió.

Respecte les entitats que no presentin la declaració d’acceptació de l’aixecament de la suspensió, o no estiguin conformes, els terminis administratius continuen suspesos, i un cop es restableixin hauran de dur a terme l’activitat o renunciar a la subvenció.
Le flexibilització per tant, obre la possibilitat a:
1) Ajornar terminis: La resolució permet, d’una banda, que l’entitat pugui sol·licitar que el seu expedient es tramiti perquè el Departament revisi la seva justificació i, d’altra banda, que l’entitat pugui continuar amb el termini de presentació de justificants suspès a l’espera que s’aixequi la suspensió general dels terminis administratius.

Respecte les entitats que no presentin la declaració d’acceptació de l’aixecament de la suspensió, o no estiguin conformes, els terminis administratius continuen suspesos, i un cop es restableixin hauran de dur a terme l’activitat o renunciar a la subvenció.

2) S’activen les bestretes de les subvencions 2020 sense revisar els justificants 2019: Aquesta disposició s’aplicarà a les entitats que declarin que no han tramitat ni tramitaran cap expedient de regulació d’ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les subvencions, amb l’excepció dels expedients temporals d’ocupació, i que manifestin expressament la voluntat que se les aixequi la suspensió de terminis.
Amb aquesta mesura es vol avançar els pagaments de les subvencions 2020 per tal que les entitats puguin disposar dels recursos com més aviat millor.
3) Finançar les despeses.:L’Administració Pública finançarà les despeses del 2020 realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagi assolit totalment o parcialment la finalitat de la subvenció o l’ajut, a causa de la situació actual d’emergència sanitària.

4) Adaptar la finalitat de les actuacions subvencionades: Es permet a les entitats beneficiàries poder adaptar l’objecte, finalitat o modificar les actuacions subvencionades que siguin necessàries per fer front a la situació de l’estat d’alarma.
Caldrà que les entitats sol·licitin i expliquin els canvis i adaptacions i que el Departament les accepti i validi sempre abans de la justificació de la resolució.
En la modificació es tindran en compte les despeses efectivament realitzades per la persona beneficiària, i s’adaptaran les que no s’hagin assolit total o parcialment.

Les possibles actuacions d’adaptació de les subvencions atorgades per l’anualitat 2020 poden induir a modificacions de projectes; imputar despeses de l’exercici 2021 sempre que aquestes no siguin recurrents , es justifiqui la necessitat a la sol·licitud de modificació del projecte.

També es proposa substituir per projectes innovadors part de les actuacions que no es puguin realitzar amb motiu de l’estat d’alarma, realitzar canvis en el lloc d’execució i seguir abonant d’acord amb els mòduls establerts les places que hagin quedat vacants o els serveis que hagin estat tancats temporalment.

Consulteu amb més detall els termes d’aquesta flexibilització: