L’Ajuntament de Barcelona promourà l’activació de solars que portin sense edificar més de 2 anys. Ara fa uns dies, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau va signar un decret per posar en marxa un registre municipal de finques no edificades que, sota la cobertura de la legislació urbanística vigent, estableix que l’Ajuntament podrà comprar-les i destinar-les a nou habitatge públic si superen el termini d’inactivitat definit pel planejament, generalment dos anys.

El text estableix que es podran inscriure al registre els solars i finques que hagin incomplert l’obligació d’edificar un cop vençut el termini definit en el planejament vigent.

La mesura vol garantir que els propietaris compleixen amb l’obligació d’edificar en terrenys qualificats de solars i, en cas que no ho facin, el consistori pugui ampliar el parc de pisos públics i lluitar contra la retenció especulativa de finques

L’eina se suma a mesures com el planejament en tràmit que preveu que les promocions residencials de més de 600 m2 de sostre destinin un 30% de la superfície a habitatge assequible, i a la declaració de tot el municipi com a àrea amb dret de tanteig i retracte, també en tràmit, per disposar de dret de compra preferent en determinats edificis i solars

 

Quan se sobrepassi aquest termini –generalment dos anys– sense que els propietaris activin la construcció d’habitatges i s’hagi declarat l’incompliment de l’obligació d’edificar, els solars es podran inscriure al registre i l’Ajuntament, al llarg de dos anys, podrà exercir el dret d’expropiació, compra o substitució forçosa per poder impulsar-hi noves promocions d’habitatge públic.

El consistori també es reservarà el dret de fer-se’n amb la propietat quan hi hagi incompliments d’ordres d’execució en obres de conservació o rehabilitació requerides per a la seguretat de les persones o per la protecció del patrimoni arquitectònic o cultural.