Enfortim els barris!

La CONFAVC va aprovar un Pla de Treball del 2022 dotat d’uns pressupostos aprovats anualment (Pressupost 2021 ExecutatPressupost 2022.

Cal destacar que treballem colze a colze amb altres entitats i administracions públiques (veure detall) per a assolir els nostres objectius.

Per exemple, formem part de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), que és una Confederació de confederacions i federacions veïnals de tot l’Estat Espanyol.

A més tenim convenis de col·laboració amb l’empresa d’economia social com ATLANTIS  Servei Assegurador.

A més treballem amb entitats del tercer sector per la millora de la qualitat de vida, amb diferents campanyes i suma d’entitats com l’Aliança contra la Pobresa Energètica ( vam ser una de les entitats fundadores) ; la Plataforma per una Catalunya Social; del Consell d’Associacionisme i del Voluntariat de Catalunya , de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya , la Xarxa d’Economia Solidària, entre moltes d’altres entitats i administracions públiques (veure detall) per a assolir els nostres objectius.

Vegeu les actuacions previstes pel 2022 que es vertebren en aquests cinc grans objectius.

Objectiu 1: endegar campanyes conjuntes

 • OBJECTIU: Endegar campanyes conjuntes sectorials a nivell de tot el territori sostingudes al llarg del temps, adoptant posicionaments propis.
 • ACCIONS: Campanya de bancs
 • Crear grups de federacions i associacions

 • Aplicar la guia d’una campanya reivindicativa com a eina.

 • Situar el problema bancari en el centre de debat polític, públic i socoal.

Objectiu 2. Governança i territori

 • OBJECTIU: Millorar el model de governança actual, a través de la redefinició i creació de nous espais deliberatius de participació i de reflexió sobre temes prioritaris com: habitatge digne, pobresa, envelliment, interculturalitat, canvi climàtic, educació, sanitat, cohesió social, cultura, mobilitat i economia social solidària.
 • Accions:
 • Desenvolupament del treball amb la Coordinadora del Baix Besòs i compartir experiències d’aquest nou model de governança dins la nostra organització

 • Grup de Salut, Salut Pública i Sanitat

 • Grup d’Energia

 • Grup Barris Violetes

 • Grup de Mobilitat

 • Grup de conviviència i cohesió social

Objectiu 3: Revisar el model de finançament

 • OBJECTIU: Revisar el model de finançament sobre els tres puntals presents: subvencions, quotes i projectes vinculats a l’economia social i solidària
 • ACCIONS: 
 • Creació d’un grup amb federacions per tal d’analitzar propostes per tal de modificar el criteri actual de quotes.

 • Dissenyar un nou model de quotes

 • Incidir en el desenvolupament de projectes per a la diversificació de les subvencions.

 • Economia social:  impulsar serveis comunitaris via cooperativa, per captació de socis/es, donant un valor afegit a les AV mitjançant els serveis que ja tenim  en funcionament: SINERA, Gestió Veïnal de Barri i Ser Barri), així com recolzar noves propostes que surtin als territoris.

 • Grup de Mobilitat

 • Grup de conviviència i cohesió social

Objectiu 4. Programes d’enfortiment comunitari.

 • OBJECTIU: Situar la CONFAVC com a actor de desenvolupament en els barris de projectes i programes d’enfortiment comunitari.
 • ACCIONS: 

Objectiu 5: Consolidar TRAMA

 • OBJECTIU: Consolidar TRAMA, escola veïnal per tal d’enfortir les associacions i federacions i alhora que permeti aflorar nous lideratges per al moviment veïnal, incidint en les noves competències que la societat d’avui requereix: mediació, facilitació, participació, noves tecnologies, etc.
 • ACCIONS: 
 • Explorar una línia de reflexió sobre els barris de les ciutats del segle XXI

 • Desplegament del Codi ètic de les associacions veïnals

 • Recerca i publicacions

 • Revisió crítica dels canals de participació ciutadana posats a disposició pels diferents poders públics

Objectiu 6: Establir sinergies estratègiques

 • OBJECTIU: Establir sinèrgies i aliances estratègiques amb plataformes, moviments socials i altres entitats des d’una visió comunitària i de complementarietat entre agents que ens permeti créixer com a entitat i guanyar incidència.
 • ACCIONS: 
 • Associació ciutadana contra la corrupció

 • Fer seguiment parlamentari de la Llei de Foment de l’Associacionisme juntament amb aliança amb la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya

 • Sindicat de Llogateres