Notícia CONFAVC.- Des del juliol el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya regula el Registre dels Grups d’Interès, fruit de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Això afecta de ple les associacions.

Els grups d’interès són totes aquelles persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirecta en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, així com en l’elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions en defensa d’un interès propi, de tercers o d’un interès general. El Departament proposa un marc regulatori que garanteixi la transparència de les activitats dels grups d’interès a través de la creació d’aquest Registre de grups d’interès de l’Administració i de la Ge: on són els drets humans i d’expressió? neralitat i del seu sector públic.

Es pretén realitzar un exercici de transparència real a través del qual la ciutadania pugui conèixer les relacions que tenen els grups d’interès amb l’administració, els servidors públics amb qui contacten i les regles ètiques a les quals han d’ajustar la seva actuació.

El fet d’inscriure’s al Registre de Grups d’Interès genera diversos avantatges a l’hora de relacionar-se amb l’Administració i amb els organismes i entitats que integren el seu sector públic i per accedir a la informació sobre la seva activitat i iniciatives. Dóna dret a:
a) Presentar-se davant dels càrrecs, autoritats i empleats públics, membres electes o diputats com a grup d’interès inscrit en el Registre.
b) Formar part de les llistes de correu per rebre alertes automàtiques sobre tramitacions, actes i consultes públiques de les activitats o les iniciatives de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, relatius a les matèries d’interès de l’associació.
c) Els grups podran fer constar la seva contribució en les consultes públiques en qualitat d’inscrits al Registre.
d) Exercir els altres drets que se’ls pugui reconèixer pel fet de trobar-se inscrits en el Registre.

A grans trets, la inscripció en el registre d’una entitat certificarà davant de l’Administració i del conjunt de la societat que és una organització ètica i responsable que amb el seu exemple contribueix a la qualitat democràtica del país. El control es realitzarà a través d’actuacions de verificació d’ofici i controls de qualitat, aleatoris o específics, i de les alertes i denúncies que es tramitin davant l’òrgan responsable del Registre.
Quines obligacions comporta?

  • Acceptar que la informació proporcionada es faci pública.
  • Actualitzar periòdicament la informació declarada davant del Registre.
  • Garantir que la informació proporcionada és completa, correcta i fidedigna.
  • Complir el codi de conducta.

Acceptar l’aplicació del règim de control i fiscalització, i les mesures corresponents, en el cas d’incompliment de codi de conducta o del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.Com fer la inscripció?

El tràmit d’inscripció al Registre es formalitza a instància del grup d’interès, mitjançant la presentació d‘una sol·licitud del seu representant adreçada a l’òrgan responsable del Registre. Només es pot fer telemàticament i per mitjà de certificat digital.
Accés a la inscripció en el Registre de Grups d’Interès