Comunicat Aigua És Vida.- Davant la sentència del Tribunal Suprem de Justícia que confirma l’anul·lació de la gestió d’abastament d’aigua en alta d’Aigüest Ter – Llobregat que fins ara realitzava en precari ACCIONA instem a la Generalitat de Catalunya a la intervenció immediata del servei.

La Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa aprovà la prestació indirecta del servei d’abastament d’aigua en alta a través de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat. Aquesta prestació indirecta es materialitzaria a través de la licitació i adjudicació de contractes de gestió de serveis públics. Juntament amb l’anterior, aquesta llei aprovà la dissolució de l’Ens d’Abastament d’Aigua creat per la Llei 4/1990, de 9 de març, d’ordenació de l’abastament d’aigua a l’àrea de Barcelona. També va adaptar les demés previsions a una situació de gestió indirecta dels béns i instal·lacions de titularitat de la Generalitat de Catalunya que integren la xarxa Ter-Llobregat.

La Generalitat de Catalunya procedí a la licitació i adjudicació d’un contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta a través de la xarxa Ter-Llobregat. El contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat adjudicat a una entitat privada fou anul·lat per resolució de l’aleshores Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC). La dispositiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de juny de 2015 considera que tot el procés d’adjudicació del contracte d’adjudicació d’ATLL és «nul» perquè es vulneren els principis de publicitat, concurrència i igualtat. Per tant ACCIONA des s’un inici desenvolupa la gestió en precari I sense cap dret concessional en vigor. (Seguir llegint)