Notícia CONFAVC.- Avui queda oberta  la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2021. Si avui s’obre el termini, quedarà tancat el dilluns 26 d’abril a les 15 hores.

Cal destacar que enguany hi ha una línia de subvencions – F1. Activitats de caràcter cívic i comunitari de l’associacionisme veïnal – que és específica per a subvencionar les activitats que anualment les entitats veïnals fan, però l’especificitat d’aquesta convocatòria és que si aquesta subvenció es gestiona a través d’una federació veïnal, automàticament passa a puntuar-se més tot el projecte. 

Per la natura de les activitats de les federacions, la línia F-5 de projectes per a l’enfortiment de l’associacionisme és molt adequada, amb el plus que són de caràcter pluriennal.

En aquest enllaç trobareu una guia que el departament ha fet per a projectes específics de subvencions de la línia F (Guia subvencions Línia F de projectes)

La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria ordinària, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les aquestes Bases que podeu descarregar-vos. 

Recursos que teniu per a fer millor els passos que us demanen:

  1. Mireu-vos la Presentació per entitats que ha fet el Departament d’Afers Socials per a ajudar-vos a seguir tots els passos.
  2. Així mateix, informar-vos que disposeu també d’un Manual per emplenar la sol·licitud i annexos: projectes i activitats per entitats 2021-2022) 
  3. També teniu disponible un Vídeo Tutorial per Emplenar formulari  i  annexos,

El formulari de sol·licitud normalitzat, junt amb els annexos corresponents que l’acompanyen, estaran disponibles seguint el següent enllaç:  Sol·licitar convocatòria subvenció 2021

 Ítems rellevants aquest any a tenir en compte: 

– Aquesta convocatòria de subvencions és exclusivament electrònica, des de la presentació de la sol·licitud fins a la publicació de la resolució i es farà a través de apartat Tràmits de gencat.cat. És obligatori  presentar la sol·licitud per via electrònica.

·    Que l’entitat o el seu representant legal disposi d’un certificat digital vàlid i vigent (no caducat) en el moment de presentar la sol·licitud. És indispensable per poder signar electrònicament el formulari de sol·licitud.

·     Que l’entitat tingui una adreça de correu electrònic. És indispensable per poder rebre els avisos relacionats amb la tramitació de les subvencions.

·     Comprovar que la signatura electrònica funciona correctament.

·    Que es compleixin les condicions tècniques necessàries per fer tràmits en línia a Tràmits gencat, especialment  les que fan referència a com configurar els navegadors per poder veure i descarregar-se correctament els documents en format pdf.

– Cada entitat només haurà de presentar un sol formulari de sol·licitud, independentment del nombre de subvencions (accions) que sol·liciti. Si en presenta més d’un només serà vàlid l’últim que hagi presentat (els anteriors quedaran anul·lats).

– En el formulari de sol·licitud, a més, s’hauran d’incloure tants annexos com subvencions (accions) es demanin.

– El pes total del formulari amb els seus arxius adjunts no pot superar els 5MB. En cas que es superi aquest pes, cal que els arxius adjunts estiguin comprimits (.zip o .rar). Si no disposeu d’un programa de compressió d’arxius, podeu descarregar-vos una versió gratuïta a www.winzip.com/ o a www.winrar.es

Per a qualsevol dubte: escriviu-nos a veins@confavc.cat