L’Agència Tributària posa a disposició de les entitats del tercer sector un seguit d’eines i recursos que faciliten el compliment de les obligacions fiscals, tal com ha recollit Xarxanet en el seu butlletí mensual dedicat a aspectes de gestió.

Entre aquestes eines, des de la CONFAVC volem destacar les següents que encaixen en la natura de les nostres entitats i la seva gestió fiscal. Una gestió, que a més, pot ser més eficaç si l’entitat disposa d’un certificat digital a través del qual es poden presentar totes les declaracions de forma telemàtica, a més de permetre obtenir al moment certificats d’estar al corrent o d’altres temes, consultar deutes i rebre notificacions tributàries en format electrònic.

  • Eina de Censos: El recurs de censos consisteix en un cercador que indica l’epígraf de les tarifes de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i el codi d’activitat equivalent de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), aplicables a una determinada activitat, així com informació d’interès en relació amb la classificació seleccionada.
  • Eina de recaptació permet calcular els terminis de pagament i el càlcul d’interessos i ajornaments.El primer et permet conèixer la data límit personalitzada pel pagament de determinats deutes i es pot calcular a través del número de justificant que apareix a dalt a la dreta de la carta de pagament i la data de la notificació. L’objectiu és que amb aquesta eina les entitats evitin sancions per pagament fora de termini.En el segon cas, el càlcul d’interessos i ajornaments de deutes es poden conèixer els interessos, legals i/o de demora que poden resultar aplicables als deutes, tributaris i/o no tributaris.
  • Eines d’IVA: Aquests recursos majoritàriament van adreçats a persones autònomes i a determinats sectors, també pot ser molt útil la calculadora de sectors diferenciats, que per a entitats que porten a terme més d’una activitat, permet determinar si constitueix sectors diferenciats a efectes d’IVA. D’aquesta manera, si constitueixen sectors diferenciats, les activitats tindran diferents règims de deducció. A banda d’aquests dos recursos, les eines d’IVA també compten amb un/a assistent/a virtual a disposició de les entitats per resoldre dubtes, un localitzador de la prestació de serveis o entrega de béns, un nou servei d’ajuda a l’emplenament de l’autoliquidació del model 303, ajuda per a la confecció del model 303 per a persones llogateres i un quantificador immobiliari que indica la tributació d’operacions de compravenda i arrendament d’immobles per IVA o ITP.També disposa d’una calculadora de terminis de modificació de la Base Imposable (BI) i altres rectificacions, ajuda amb el model 390 bàsic per a persones autònomes, vídeos i eines d’assistència virtual i una taula de sectors i activitats CNAE.